Kalite Direktörlüğü
08 Şubat 2022                            

                                                 Kalite Direktörü                       Verimlilik Birim Sorumlusu 
               Serhat ELİBOLReyhan GÜVERCİN


Kalite Direktörü

Üst yönetimden bölüm çalışanlarına kadar hastanedeki tüm personelin kalite ve verimlilik iyileştirme çalışmalarındaki rol ve sorumluluklarının tanımlanması, kalite ve verimlilik yönetim yapılanmasının oluşturulması, kalite ve verimlilik iyileştirme çalışmalarının planlanması, yürütülmesi, koordinasyonu ve kalitenin sürekli iyileştirilmesinin sağlanmasına yönelik çalışır.

Kalite Direktörlüğünün Görevleri 

 1. Kalite ve Verimlilik Yönetim Direktörü; Hasta Güvenliği Komitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Tesis Güvenliği Komitesi ve Eğitim Komitesinin doğal üyesidir.
 2. Kurumun kalite yönetimi konusundaki misyon, vizyon ve ilkelerini belirleyerek, hizmet sunumuna yönelik politikalar geliştirir ve bu politikalara uygun stratejik planlamaları yapar.
 3. Mevcut durumu etkinlik, verimlilik ve hizmet kalitesi yönünden değerlendirerek, kurumun kaynaklarını, belirlenen politika ve hazırlanan planlar doğrultusunda harekete geçirir, uygulamaya koyar, izler ve yeni durumlara göre hizmetin kalite ve verimliliğinde sürekliliği sağlamak üzere gerekli tedbirleri alır.
 4. Çalışmalardan elde edilen düzeltici/önleyici faaliyetler sonucunda ulaşılan çözümleri standartlaştırarak uygulamaya koyar.
 5. Bunun için gerekli kaynak ve imkânları harekete geçirerek çalışma ve uygulama ortamı sağlar.
 6. Bütün çalışanların bilgi ve beceri düzeyinin yükseltilmesi, yönetime katılımın sağlanması, iş ve görev tanımına uygun olarak çalıştırılması, birim içi koordinasyonun sağlanması ve çalışanlar arasında güvene ve sürekli gelişmeye dayalı bir ortamın yaratılmasını sağlar.
 7. Kalite yönetim sisteminin hastaneye uygun olarak kurulmasında görev almak, sistemin işletilmesi ve geliştirilmesinde birinci derecede sorumludur.
 8. Kalite yönetim merkezine bağlı baş kontrolleri yönetmek ve bağlı bulunan birimleri koordine etmek.
 9. Hastanenin kalite politikasını, eğitimler vererek tüm hastane çalışanları üzerinde yaygınlaştırmak.
 10. Proses kontrollerinde hataların önceden tespitini ve önlenmesini sağlayacak kontrol tekniklerini geliştirerek uygulanmasını sağlamak.
 11. Kalite yönetim sistemi uygulanmasındaki tüm kayıt, form ve yazışmaların kalite sistemi dokümantasyon şartlarına uygun bir şekilde arşivlenmesini sağlamak.
 12. Kalite yönetim sisteminin gidişatı hakkında istatistiksel analizler yaptırmak ve konu ile ilgili raporlar hazırlamak ve ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlamak ve kalite politikaları düzenleyerek sonuçlarını üst ve ilgili ünitelere duyurmak. Düzeltici önleyici faaliyet açmak planlamak ve etkinliğini doğrulamak.
 13. Görevini kalite yönetim sistemi politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütür.
 14. Başhekim tarafından mevzuat kapsamında kendisine verilen tüm görevleri yerine getirir.
 15. Prosedür, talimat ve diğer dokümanlarının güncelliğini takip eder, Sağlıkta Kalite Standartları ve Kalite Yönetim Sisteminin gerektirdiği prosedür, talimat ve diğer dokümanları hazırlar, süreçlerinin Kalite Yönetim Sistemine uygun olarak tanımlanmasını sağlar.
 16. Yeni dokümantasyon tasarılarının ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunun tespiti ve kontrolünü sağlar.
 17. Kurumun “ Kalite Politikası” ve ilkeleri doğrultusunda yaratılan, yeniliklere açık, çağdaş ve yardımsever bir çalışma ortamını sürekli kalite iyileştirme çalışmaları ile daha da geliştirmeyi amaç edinir.
 18. Hasta güvenliği programları ile ilgili olarak yeni araştırmalar ve çalışmalar yapar, kuruma ve bölümlere uygun olarak planlar, uygular ve değerlendirir.
 19. Kalite sistem dokümanlarını ilgili birimlere yayın öncesi taslak olarak gönderir.
 20. Onaylanan kalite dokümanlarını yürürlüğe koyar, revizyonlarının takibini yapar.
 21. Yayınlanan kalite sistem dokümanlarını ilgili kişilere ulaştırılmasını sağlar.
 22. Elektronik ortamdaki kontrollü kopyaları takip eder, basılı kontrollü kopyalara kırmızı kontrollü kopya kaşesi basar.
 23. Kalite sistem dokümanlarında yapılacak değişiklikleri ilgili dosyalara işler, revizyonlarını tarihleri ile birlikte belirtir.
 24. Kalite sistem dokümanlarının dağıtım ve güncellik takip listelerinin takibini yapar.
 25. Kalite sistem dokümanlarının güncel revizyonlarının yayınlanması sonrasında eski dokümanları iptal eder, ayrı bir klasörde saklar.
 26. Dış kaynaklı dokümanların takibini yapar ve listeler.
 27. Kalite sistem dokümanlarının sisteme girişini, revizyonunu, muhafazasını ve koordinasyonu sağlar.
 28. Kalite sistem dokümantasyonunun kontrollü dağıtımını ve bunlara ilişkin kayıtların saklanmasını sağlar.
 29. Kalite Yönetim Sistemine ilişkin prosedürlerin, talimatların, form ve diğer destek dokümanların hazırlanmasına yardımcı olur ve sistem aracılığıyla dağıtımını sağlar,
 30. Kalite dokümantasyon sisteminin oluşturulmasını ve sürdürebilirliğini sağlar.
 31. Doküman Listelerinin hazırlanmasını ve takibini yapar, güncelliğini sağlar.
 32. Uygun olmayan hizmete ilişkin düzeltici ve önleyici faaliyetlerin başlatılması ve koordinasyonunun sağlanmasında görev alır.
 33. Kalite ile ilgili iç ve dış eğitimlere katılır.
 34. Yeni kalite yaklaşımları konusunda araştırma yapar ve öneriler geliştirir.
 35. Komite toplantı tutanaklarının komite sekreterleri tarafından uygun format ve düzenlemede olmasını sağlar.
 36. Kalite Biriminin diğer birimlerle olan iletişimini düzenler.
 37. Kalite Biriminin toplantı raporlarının düzenli tutulmasını ve arşivlenmesini sağlar.
 38. Akreditasyona ilişkin mevzuatı takip eder.
 39. Hasta haklarına saygı gösterir.
 40. Başhekim tarafından mevzuat kapsamında kendisine verilen tüm görevleri yerine getirir.
 41. Kurumun kalite politikası ve ilkeleri doğrultusunda yaratılan, yeniliklere açık, çağdaş ve yardımsever çalışma ortamını sürekli kalite iyileştirme çalışmaları ile daha da geliştirmeyi amaç edinir.
 42. Prosedür ve talimatların etkin bir biçimde uygulanmasını sağlar.
 43. Kurumun hasta güvenliği hedef ve politikalarına yönelik çalışmaları destekler ve bu konuda kendine verilen görevleri yerine getirir.
 44. Kalite Yönetim Sisteminin gereksinimleri, Avcılar Murat Kölük Devlet hastanesi hedef, politika ve prensiplerini, Yasal zorunlulukları, v.b. gereksinimleri de değerlendirme kriteri olarak kullanarak öz değerlendirme planı oluşturur.